Hak Asasi Insan Dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila.
Silahkan simak juga Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila dan Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila.
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu sanggup dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Hak asasi insan dalam nilai praksis Pancasila sanggup terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri sanggup dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut sanggup diwujudkan apabila setiap warga negara menawarkan perilaku konkret dalam kehidupan sehari-hari. Adapun, perilaku konkret tersebut di antaranya sanggup kita lihat dalam uraian berikut

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

a.    Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup
b.    Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
c.    Tidak memaksakan suatu agama dan iktikad kepada orang lain

Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

a.    Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
b.    Saling menyayangi sesama manusia
c.    Tenggang rasa kepada orang lain
d.    Tidak semena-mena kepada orang lain
e.    Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian
f.    Berani membela kebenaran dan keadilan
g.    Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

Sila Persatuan Indonesia

Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

a.    Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan langsung atau golongan
b.    Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
c.    Cinta tanah air dan bangsa
d.    Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia
e.    Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

a.    Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
b.    Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c.    Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
d.    Menerima dan melakukan setiap keputusan musyawarah
e.    Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

a.    Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
b.    Menghormati hak-hak orang lain
c.    Suka memberi proteksi kepada orang lain
d.    Menjauhi perilaku pemerasan kepada orang lain
e.    Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
f.    Rela bekerja keras
g.    Menghargai hasil karya orang lain

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila